Historie pony výstav v Manětíně

Manětín, město ležící na Manětínském potoce v okrese Plzeň – sever, bývá nazýváno „barokní perlou“ západních Čech. Toto město je známé překrásným zámkem podle návrhu G. Santiniho z roku 1712 s místním muzeem a zámeckou restaurací. K baroknímu zámku přiléhá zámecký park. Právě tento park se stal celkem sedmkrát dějištěm výstavy pony a koní malých plemen. Psal se rok 1997 a v zámeckém parku se vůbec poprvé ozývalo řehtání a dusot kopyt ušlechtilých poníků a malých koní, kteří byli předváděni na ruce ve výstavním ringu delegovanému posuzovateli z Německa - Hinrichu Wulfovi hřebčín Moorkieker. I. Národní výstava přilákala 1 700 platících diváků, kteří měli k dispozici úplně první výstavní katalog, jenž mimo programu dne uváděl i jména a podrobné údaje o sedmdesáti sedmi přihlášených koní. I následujících šest let mohli milovníci koní spatřit přehlídku malých čtyřnohých krasavců v zámeckém parku, který je chráněn pro starobylost porostu a zvláštní utváření kmenů stromů a vytvářel každoročně spolu se zadní částí zámku neobyčejně krásnou kulisu pro výstavu ušlechtilých tvorů. Pro nákladnou úpravu travnatého povrchu v zámeckém parku se místo konání výstavy pony a malých koní přesunulo v roce 2004 na tamější „Panskou louku “ . Tato louka, nacházející se v těsné blízkosti zámeckého parku, poskytla dostatek prostoru pro chovatelskou přehlídku, která tak svým místem konání zůstala „věrna“ městečku Manětín a připsala se svým úspěšným průběhem mezi tradiční, prázdninové sváteční akce, které jsou nejen s Manětínem , ale i celým severním Plzeňskem spojovány.

Vrátíme – li se na začátek, do roku 1997, stojíme úplně na prahu výstavnictví pony v naší zemi a málokdo v tu chvíli věří, že se ho podaří dostat na úroveň západních zemí. Inu začátky nebyly ,stejně jako nejsou u ničeho, lehké. Bylo se čemu učit, ale po uplynulých letech v dnešní den již víme, že tato výstava přispěla nejenom k propagaci výstavnictví, ale i ke zlepšení úrovně chovaných pony v ČR. Rok od roku se zkrášlovala květinová výzdoba výstavního ringu, ke slovu se dostaly i úplně nové skokové překážky pro sportovní soutěže dětí na ponících, postupně bylo pořízeno nové hrazení, lavičky, altánky a slunečníky pro diváky. Stoupající úroveň se objevila nejenom u samotných vystavovaných koní, ale také u vystavovatelů. V průběhu uplynulých let byli dovezeni noví importovaní velšští poníci, kteří byli kříženi s domácím chovem. Byly založeny nové hřebčíny. Na I.Národní výstavě v Manětíně, která se konala 2. srpna 1997, se podíleli dva hřebčíny Dollom a Trawel. Náš dík patří především Ivetě Fialové, která svým elánem, optimizmem a velkým přehledem, byla pro první ročníky těchto výstav nepostradatelná.. Mimo poníků a koní, v jejichž žilách koluje velšská krev, se v roce 1997 představili v Manětíně i koně plemen : Shetland pony (posuzovatel M.Fiala), jezdecký pony a hucul, všichni rozděleni do tříd podle věku a pohlaví. Úplně prvním šampionem národní výstavy v Manětíně se stal hřebec plemene welsh part–bred SHOSHON majitelky Petry Bartoňové, bělouš s KVH 149 cm s podílem 43,5 % velšské krve, z matky Henrieta (Shagya arab) po otci Golf (WPB), o kterém se nelze nezmínit, neboť tento hřebec s úžasnou mechanikou pohybu kraloval ještě několik následujících let výstavám určeným pro koně velšských plemen a dokonce úspěšně reprezentoval Českou republiku na zahraniční výstavě v německém Türingenu. Šampionem mladých se stal hřebec Dollom Double Surprise(sekce A) z hřebčína Trawel a šampionem hříbat se stal Trawel Aladin(sekce A) rovněž z hřebčína Trawel.

Druhý ročník výstavy se 19.9.1998 uskutečnila v Manětíně II.regionální výstava všech plemen pony. Pozvání na tuto akci, pořádanou hřebčínem Trawel Štichovice (tentokrát ve spolupráci se svazem chovatelů jezdeckých pony a malých sportovních koní) přijal opět H.Wulf a to pro kategorie shetland, jezdecký pony a velšská plemena pony a kob, kategorii Hucul posuzovala pí.Kulíšková Hubenov a kategorii Hafling posuzoval ing. arch. J.Trojan, Praha. Zajímavostí je, že první dva ročníky byla pro velšská plemena pony a kob vypsána jedna kategorie. Šampionem výstavy se stal hřebec Shoshon P.Bartoňové, šampionem mladých se stal Mozart(hafling) majitele F.Mikeše, Praha.

28.8.1999 pořádal hřebčín Trawel ve spolupráci se Svazem chovatelů jezdeckých pony a malých sportovních koní a poprvé pod záštitou Společnosti pro chov welsh pony a cob, III.Národní výstavu pony. Vystavována byla velšská plemena pony a kob, welsh-part bred, shetland pony, jezdecký pony a malí sportovní koně od 148cm do 155cm KVH. Posuzovatelé byli paní Lisa Winkler, H. Wulf a Hans Schumacher všichni z Německa . Šampionem výstavy se stal opět Shoshon P.Bartoňové, šampionem mladých se stal hřebec Basco(sekce B) z hřebčína Dollom. Poprvé byla vypsána soutěž Mladý vystavovatel s překvapujícím počtem přihlášených 21 dětí do čtrnácti let.

Od prvního ročníku jsme se snažili zvát zkušené zahraniční posuzovatele, neboť v naší republice tento způsob výstavnictví nebyl znám a nebyl nikdo, kdo by mohl odborně a kvalifikovaně hodnotit předváděné koně a především pony velšských plemen. Z toho důvodu jsme zvali posuzovatele ze sousedního Německa a od roku 2002 se doposud pokaždé v Manětíně při srpnové výstavě zhostili role posuzovatele ve své zemi uznávaní a zkušení chovatelé velšských koní z Velké Británie a Rakouska. Důležitou roli hlasatele výstavy výtečně zastávala až do roku 2002 paní Iveta Fialová, kterou po jejím vzdálení do jiného kraje, vystřídala dlouholetá spolupracovnice hřebčína Trawel, Dita Frieslová - Pešičková, která od roku 1997 až do roku 2003 zastávala roli stewardky a tlumočnice. V roce 2000 roli hlasatelky na výstavním kruhu B zastávala Michaela Pešíková a v roce 2003 Míla Rambousková. Na tomto druhém výstavním kruhu tlumočil ing. Pavel Řehořek v roce 2000 a 2001. Funkce tlumočnice a stewardky se ochotně od roku 2002 ujala slečna Rafifa Hamoudová, která dodnes v angličtině tlumočí posuzovatelům a vystavovatelům koní. Nepostradatelným pomocníkem je rovněž ing. Jan Friesl, který se střídal v roli kameramana, stewarda, tlumočníka, technika při ozvučení areálu a velmi platný je také před samotnou výstavou při přípravě a tisku katalogů a plakátů. Poděkování patří i ostatním mnoha lidem například Petrovi a Václavovi Ponocným-Pocinovice, pí. Janě Pešičkové-Rokycany, pí.Heleně Blažkové-Líně, p.Jiřímu Šourkovi-Hodyně, pí.Evě Jeřábkové s rodinou-Plzeň, p.Josefovi Holotovi-Štichovice, p.Václavovi Holotovi-Svojkovice, firmě HORSE-WAY Babice a dalším.

Každý rok, doplňovali výstavu v Manětíně v rámci doprovodného programu vystoupení jednotlivců či skupin, například vystoupení historického šermu skupiny GLORIA v zámeckém parku, či vystoupení hudební skupiny Šlapeton, která zpříjemňovala živou hudbou atmosféru svátečního dne nebo v posledních letech ukázka práce pasteveckých psů Michala Hrdličky. Od roku 2005 se vítaným doprovodným programem výstavy stala s velkým ohlasem u diváků ukázka zápřeže velšských horských poníků družstva HUR- BOR Dražovice i ukázka voltiže na velšském horském ponym pod vedením paní Evy Brynychové z Lysé nad Labem. Právě tyto dvě poslední zmiňované ukázky předvedené v Manětíně dokázaly obecenstvu a nevěřícím chovatelům všestranné využití velšských poníků.

Od roku 1997 bylo vždy možné přehlídku v Manětíně pomyslně rozdělit na část sportovní a část výstavní. V rámci sportovní části, která se konala v průběhu dne v Manětíně nebo na jeho samém začátku či konci, předvedly děti při soutěžích typu: jízdy zručnosti, slalom,parkur a skok mohutnosti svůj jezdecký um, schopnost spolupráce a vzájemné komunikace se svým poníkem.

V roce 2000 se v zámeckém parku třetí srpnovou sobotu – 19. 8. konala IV.Národní výstava, na které se sešlo rekordních devadesát koní. Výstava probíhala na dvou výstavních kruzích, na kterých posuzovali p. Hinrich Wulf a p. Heinz Schumacher . Dle očekávání přihlížejících diváků se naposledy stal šampionem výstavy zmiňovaný hřebec SHOSHON Petry Bartoňové, který se bohužel již dalších výstav neúčastnil. Šampionem mladých se stala klisna Rhea(jezdecký pony) majitelky pí.Jirkovské a šampionem hříbat se stal Trawel Artuš(sekce A) z hřebčína Trawel. V tomto roce bylo rekordních 89 startů ve sportovních soutěžích a poprvé byla vypsána výstavní soutěž LEAD-REIN s pěti přihlášenými trojicemi. Této výstavy se také jako divák zúčastnil známý chovatel velšských pony Dr.Karel Trojan a po výstavě nám osobně děkoval a následně nám zaslal dopis, který vám dáváme k nahlédnutí. Tato slova nás velice potěšila a dojala. DĚKUJEME!

V roce 2001 (18.8.) se sešlo v Manětíně na V.regionální výstavě okolo padesáti koní plemene Shetland pony, welsh pony a cob a welsh part- bred. Hodnocení se opět ujali pánové Wulf a Schumacher . Šampionem výstavy se stala klisna Dollom Siwan(sekce A) z hřebčína Dollom, šampionem mladých se stal hřebeček Apollon Bonus(sekce B) SK Apollon a šampionem hříbat se stal Trawel Darling(sekce A) z hřebčína Trawel.

V roce 2002 se 17.8. konala VI.regionální výstava, kde byla předváděna plemena Shetland pony–posuzovatelka ing.Nováková, Český sportovní pony-MVDr.Nevřivá, Hucul-ing.Tetzeli a velšská plemena pony a kob a welsh part-bred posuzoval poprvé v české republice velšský posuzovatel Mr. Brian Davies, Talgoed stud. Z VI. regionální výstavy si odvezla titul šampiona výstavy klisna welsh cob Lasgrug New Image(sekce D),majitelHORSE-WAY Babice, šampionem mladých se stala klisna Meghan (WPBr) Dity Pešičkové a šampionem hříbat se stala Dollom Stepping Lady (sekce C) hřebčína Dollom. 16.srpna 2003 zvítězil v rámci VII.Národní výstavy hřebec Gilfach Happy Boy plemene welsh mountain pony majitel HORSE-WAY Babice, šampionem mladých se stala Frankenhoeh´s Fee (sekce B) majitelé Kamila a Petr Travníčkovi a šampionem hříbat se stal Frankenhoeh´s Amor (sekce B) manželů Trávníčkových. Výstava byla otevřena tentokrát pro kategorie welsh pony a cob, welsh part – bred-posuzovatel Mr. Simon Bigley, Llanartth stud, GB, shetland pony - ing. Nováková, český sportovní pony - MVDr. Nevřivá, a německý jezdecký pony - Heinz Spiekermann, H-S stud, GER. Manětín poctilo svojí účastí v tomto roce okolo osmdesáti koní. Kategorii Welsh mountain pony podpořila Margaret Coulthard, Llanfrechfa stud, Wales, která věnovala šampiónovi této kategorie nádherný pohár.

14. 8. 2004 se konala v Manětíně VIII.Národní výstavy poprvé za účasti pouze velšských plemen pony a kob a welsh part-bred. Posuzovatelem byl Mr. Geraint Davies, Rhyd-ddu stud, Wales. Šampionem výstavy se stal plemenný hřebec welsh cob H-S Lord Thomas, hřebčín Pretoria, šampionem mladých se stala klisna Frankenhoeh´s Fee(sekce B) majitelů manželů Trávníčkových. Šampionem hříbat se stala klisnička Trawel April z hřebčína Trawel. Přihlásilo se padesát jedna koní. Královnou IX.Národní výstavy se stala 20. 8. 2005 dvacetiletá klisna welsh mountain pony Hisland Muslin z hřebčína Trawel, šampiónkou mladých se stala Pretoria Elis (sekce D) z hřebčína Mischel a šampionem hříbat se stala Trawel Miss Bell (sekce A) z hřebčína Trawel. Opět se výstavní části mohli zúčastnit pouze koně, v jejichž žilách koluje velšská krev. Posuzovatelem byl Mr. D. J. Dykes, Crossfield stud, Wales a stážista Vladan Býma, který sbírá zkušenosti ve výstavním kruhu jako posuzovatel. Počet přihlášených koní se pohyboval okolo čtyřiceti.

V dalším roce (19.8. 2006) se jubilejní X.Národní výstavy v Manětíně účastnilo okolo 60 koní welsh pony a cob a shetland pony. Titul národního šampiona výstavy si domů odvezla klisna welsh cob – Menai Carol Ann majitelů J. a M. Richterových, šampion mladých se stala Trawel Regina ze stáje Goldmane a šampionem hříbat se stal hřebeček Trawel Rival hřebčína Trawel. Šampionem regionální výstavy Shetland pony se stal hřebec Halstock Gobstopper majitelky Magdy Skalické, šampionem mladých se stala klisna Gemini ing.Novákové a šampionem hříbat se stala klisnička Narciska majitelky Ivety Nosové. Posuzovatelem pro velšská plemena byl delegován Mr. V. Pearce, Windmill stud, Wales a Hr. Schäffer z Rakouska a opět Vladan Býma. Kategorii shetland pony posuzovala Táňa Bruková. Poprvé se výstava Shetland pony konala v Manětíně pod záštitou Svazu chovatelů Shetland pony.

Vedle chovatelských svazů, společností a jednotlivců, se na pořádání výstav v Manětíně podílela velká řada sponzorů, kteří finančně, nebo materiálně podpořili tyto výstavy. Některé z těchto firem a podnikatelů již zanikli, jiní podporují pořádání výstav dodnes.

Sponzoři podílející se na pořádání výstavy.

Auto Fino s.r.o. Kralovice, autorizovaný prodejce vozů Škoda
ČTZ Kralovice s.r.o., kovovýroba, zámečnictví
PENSION DERSIEBŮV MLÝN, Antonín Haidlmaier, rodinný pension s restaurací, Manětín, tel. 739 208 409, 602 844 255, e-mail: antoninh@volny.cz
ŘEZPOF spol. s r.o. Plzeň, řeznictví, uzenářství
SANY guard, bezpečnostní agentura Plzeň
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO VLASTNÍKŮ Štichovice, zemědělská výroba
FIRMA DORI, Martin Hána, zdravotní a rehabilitační pomůcky
ZÁMECKÁ RESTAURACE, Jana Boskovicová, Manětín
Kiss 90fm Proton
UNIO EX spol. s r.o. Žihle, velkoobchod s nápoji
PDS spol. s r.o. Plzeň, velkoobchod potravin, výroba plastových oken Kömmerling
LAMELA, a.s., o.z. Kabelovna Chyše
Potraviny „U NOVÁKŮ“ Manětín
KITTFORT Praha s.r.o., Horňátky, výrobce interiérových barev HITT COLOR
MĚSTO MANĚTÍN
RÁDIO KAROLÍNA
pí.Jana Weinmannová, Cheb

Všem patří velké poděkování bez ohledu na velikost podpory.

Co říci závěrem. Snad jen to, že výstavy v Manětíně jednoznačně pomohly propagaci chovu velšských poníků v naší zemi, seznámili širokou veřejnost s všestranným využitím těchto jedněch z nejkrásnějších pony plemen na světě a nabídly naší mladé nastupující jezdecké generaci, si na úrovni zasoutěžit v sedle svých čtyřnohých přátel. I děti, chtějící se jen povozit na koňském hřbetě, se dostaly vždy ke slovu. Téměř pokaždé na ně čekali charakterní koníci, kteří jim toto přání vyplnili. Doufejme, že se v Manětíně budeme společně setkávat u příležitosti pony výstav i nadále. A to záleží na každičkém z nás, chovatelů a milovníků velšské krásy.

Sepsali: Dita Frieslová, DiS.
Petra Blažková
Pavel Blažek


Nabízíme

 Prodej koní
- prodej koní plemen welsh mountain pony, welsh pony v typu kob a welsh kob, všech věkových kategorií. Více zde
 
 Připouštění
- u nás připustíme vaše klisny kvalitními hřebci sekcí A a C za velmi přijatelné ceny s možností ustájení přímo na pastvinách nebo v boxech. Více zde

Kontakt

 adresa:
Petra a Pavel Blažkovi
Štichovice 29, 331 41 Kralovice

 telefon:
Petra: +420 607 759 220
Pavel: +420 603 526 446

 e-mail:
trawelstud@email.cz

Foto

Foto ke stažení

  1200×900 (373kb)


Naposledy aktualizováno – 3. 1. 2024 [Aktuality], [Na prodej]

© Copyright 2006 - 2024 Trawel